Oproep tot het staken van negatieve stereotypering en discriminatie 

Bij de Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) streven we naar een wereld waarin mensen met een groeistoornis of dwerggroei hetzelfde respect en dezelfde behandeling krijgen als alle andere leden van de samenleving.

Hoe Stereotypen Ons Beïnvloeden

Helaas ervaren mensen met een groeistoornis nog steeds de schadelijke effecten van stereotypering en discriminatie in de samenleving. Onderzoeken tonen aan dat culturele stereotypen over mensen met een groeistoornis vaak negatief zijn. Hoewel velen persoonlijke overtuigingen hebben die positiever zijn, worden mensen met een groeistoornis of dwerggroei in de media en entertainment nog vaak afgeschilderd als grappig, vreemd of kinderachtig. Dit soort vooroordelen leiden tot schadelijke effecten in het echte leven. Mensen met een groeistoornis vormen één van de laatste groepen in de maatschappij die nog steeds openlijk gediscrimineerd en belachelijk worden gemaakt.

Vertekening in de Media en Entertainment

Historisch gezien zijn mensen met een groeistoornis of dwerggroei uitgebuit voor vermaak, variërend van freakshows tot hedendaagse vormen van amusement. Dit creëert een cultuur van voyeurisme en lachen ten koste van mensen met een groeistoornis. Van sprookjesfiguren zoals dwergen en kabouters tot populaire films en televisieshows, mensen met dwerggroei worden vaak weergegeven als karikaturen en worden zelden als gewone mensen gezien. Deze schadelijke representaties voeden maatschappelijke vooroordelen en leiden tot negatieve ervaringen voor mensen met een groeistoornis, zoals verbale beledigingen, staring, en zelfs fysiek misbruik. Mensen met een groeistoornis worden zelden gepresenteerd als gelijke leden van de samenleving.

De effecten van Stereotypering

Stereotypering van mensen met dwerggroei heeft diepgaande gevolgen. Maatschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er negatieve culturele stereotypen bestaan over mensen met groeistoornissen. Het helpt niet dat individuen met groeistoornissen of dwerggroei vaak worden afgeschilderd als grappig, vreemd, of dom/ongeletterd. Dergelijke ideologieën kunnen leiden tot schadelijke vooroordelen in het echte leven.

Sociaal-psychologisch onderzoek heeft de volgende gevolgen van negatieve stereotypering aangetoont:

 • Schadelijke stereotyperingen en representaties versterken diepgewortelde maatschappelijke vooroordelen, wat kan leiden tot ongewenste, negatieve aandacht in het openbaar, zoals:
  • Verbale beledigingen en kleinerende opmerkingen
  • Staren en/of het maken van foto's
  • Fysieke confrontaties
 • Negatieve stereotypering versterkt validisme, een vorm van discriminatie waarbij mensen worden beoordeeld op basis van hun handicap. Hierdoor worden mensen met groeistoornissen of dwerggroei vaak gezien als minderwaardig in vergelijking met mensen zonder handicap.
 • De media weerspiegelen de maatschappij waarin we leven. Daarnaast heeft de media een grote invloed op hoe mensen zich gedragen. Negatieve stereotypering in de media stimuleert mensen zonder handicap om degenen met groeistoornissen of dwerggroei te discrimineren en als minderwaardig te behandelen.
 • Dit soort vooroordelen kan het vermogen van mensen met groeistoornissen of dwerggroei om volwaardig deel te nemen aan de samenleving beperken. Onbewuste vooringenomenheid kan bijvoorbeeld leiden tot discriminatie op de werkplek en kan hun loopbaanontwikkeling in de weg staan.
 • De psychologische impact op mensen die leven met groeistoornissen of dwerggroei, zoals gevoelens van depressie en angst, wordt grotendeels toegeschreven aan negatieve stereotypen en hun duidelijk oneerlijke representatie in de samenleving.
Het verband tussen negatieve stereotypering en discriminatie
 • Oorsprong: Zowel negatieve stereotypering als discriminatie ontstaan uit vooroordelen en misvattingen over bepaalde groepen mensen. Ze zijn gebaseerd op brede aannames in plaats van individuele eigenschappen of gedragingen.
 • Impact: Beide leiden tot sociale ongelijkheid. Negatieve stereotypering en discriminatie beperken de kansen, de toegang tot bronnen, en de volledige deelname aan de samenleving voor degenen die ermee te maken hebben.
 • Perpetuatie: Negatieve stereotypen kunnen discriminatie in de hand werken, terwijl discriminatie op zijn beurt negatieve stereotypen kan versterken. Als een groep bijvoorbeeld met negatieve stereotypen wordt geconfronteerd, kunnen discriminerende praktijken tegen hen toenemen, wat de stereotypen verder aanwakkert.
 • Schade: Zowel negatieve stereotypering als discriminatie kunnen ernstige psychologische, sociale, en soms fysieke schade veroorzaken voor de getroffenen. Dit kan leiden tot gevoelens van uitsluiting, zelftwijfel, stress en een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid.
 • Tegenactie: Om zowel negatieve stereotypering als discriminatie te bestrijden, is een actieve aanpak nodig. Dit kan door middel van onderwijs, bewustwording, beleidsveranderingen en het stimuleren van diversiteit en inclusie.
Bronnen:
 • Adelson, B. (2005a). "The Lives of Dwarfs: Their Journey from Public Curiosity Toward Social Liberation." Rutgers University Press.
 • Adelson, B. (2005b). "Dwarfism: Medical and Psychosocial Aspects of Profound Short Stature." Johns Hopkins University Press.
 • Haller, B. (2010). "Representing Disability in an Ableist World: Essays on Mass Media." Advocado Press.
 • Kennedy, S. (2003). "Exploring Disability: A Sociological Introduction." Polity Press.
 • Shakespeare, T., Thompson, S., & Wright, M. (2010). "Social and Medical Experiences of Dwarfs in the UK." Disability and Society, 25(4), 413-426.
 • Heider JD, Scherer CR, Edlund JE. Cultural stereotypes and personal beliefs about individuals with dwarfism. J Soc Psychol. 2013 Jan-Feb;153(1):80-97. doi: 10.1080/00224545.2012.711379. PMID: 23421007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23421007/
 • Pritchard, Erin. (2020). Cultural representations of people with dwarfism and the social consequences. 10.4324/9781003026051-5. https://tinyurl.com/347573856

Recente Voorbeelden van Stereotypering

Walibi Holland - Pretpark
De act van Eddie de Clown in Walibi Holland's Halloween Fright Nights bevat stereotyperende elementen door het gebruik van een persoon met een groeistoornis, Ed de Clown, voor komische en absurde doeleinden. Stereotypering ontstaat wanneer specifieke kenmerken van een groep mensen worden gereduceerd tot een grap of een excentrieke rol, wat in dit geval wordt gedaan met betrekking tot lichaamslengte en beperking.

Het probleem met deze act is dat het humor en entertainment haalt uit het idee van iemand met een bepaalde lichaamsbouw die een onverwachte rol speelt. Dit versterkt stereotypen dat kleine mensen vooral voor komische doeleinden worden gebruikt, waardoor hun menselijkheid en individualiteit worden gereduceerd tot een grap of spektakel. Het speelt in op traditionele freakshow-elementen, waarbij de focus ligt op het buitengewone en bizarre, wat vaak leidt tot het verlagen van mensen tot hun fysieke verschijning in plaats van hun kwaliteiten en vaardigheden als individuen.

De Kritiek van Peter Dinklage op Disney's "Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen" (2022)
De kritiek van acteur Peter Dinklage op de geplande live-action remake van Disney's "Sneeuwwitje en de zeven dwergen" benadrukt de problematiek van stereotypen in populaire verhalen. Dinklage, een Amerikaans acteur met een groeistoornis, noemde het oorspronkelijke verhaal "verdomde ouderwets" vanwege de weergave van dwergen die in een grot samenwonen. Dit soort voorstelling kan bij het publiek een stereotiep beeld oproepen van mensen met een groeistoornis als een soort groep zonder eigen individualiteit, wat dehumaniserend kan zijn.

In reactie op deze kritiek heeft Disney aangegeven dat ze maatregelen nemen om te voorkomen dat de stereotypen uit de originele animatiefilm worden versterkt. Het bedrijf verklaarde dat ze de zeven dwergen anders zullen benaderen in de remake en dat ze overleg hebben gehad met de gemeenschap van kleine mensen om de representatie te verbeteren.

Studio 100's "Sneeuwwitje"
De beslissing van Studio 100 om acteurs met een groeistoornis in te zetten voor hun nieuwe "Sneeuwwitje"-musical heeft tot controverse geleid. Hoewel sommigen vinden dat het bij het klassieke verhaal past, zien anderen het als een vorm van stereotype casting, waarbij kleine mensen worden teruggebracht tot hun lichaamskenmerken. De musical, geproduceerd door Gert Verhulst, blijft vasthouden aan de traditionele interpretatie van de zeven dwergen, zelfs in een tijd waarin 'woke' thema's en diversiteit centraal staan. Verhulst verdedigde zijn beslissing door te zeggen dat veel critici "geen recht van spreken" hadden en benadrukte dat zijn keuze gebaseerd was op de traditionele interpretatie van het verhaal. Deze reacties onderstrepen de aanhoudende spanningen rond creatieve keuzes, representatie en de manier waarop stereotype rollen groepen kunnen beperken tot hun fysieke kenmerken.

Acteurs met een groeistoornis die aan de musical deelnemen hebben gemengde gevoelens over de controversie. Sommigen zijn van mening dat het hen werkgelegenheid biedt en hen in staat stelt hun talent te tonen, terwijl anderen het gebruik van hun lichaamstypen voor een stereotype rol problematisch vinden. De controverse illustreert de spanningen tussen creatieve keuzes en representatie, vooral wanneer het gaat om groepen die vaak gestereotypeerd of gemarginaliseerd worden. Terwijl sommige acteurs het fijn vinden om een rol te spelen die hen een podium biedt, vinden anderen het minder prettig dat hun groeistoornis wordt gebruikt als een essentieel onderdeel van hun rol.

Deze discussie toont het belang aan van diversiteit in casting en het vermijden van stereotype rollen die groepen tot hun fysieke kenmerken reduceren. Het maakt duidelijk dat hoewel het belangrijk is om inclusiviteit te bevorderen, de manier waarop dat gebeurt er ook toe doet. Het betrekken van mensen met dwerggroei bij het creatieve proces en het geven van een breder scala aan rollen zou een manier kunnen zijn om stereotypering te voorkomen.

De Reis naar Acceptatie en Waardigheid
De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) streeft naar het bevorderen van een eerlijke, realistische, en positieve representatie van hun rol in de samenleving. Door middel van onderwijs en bewustwordingsinitiatieven streven we naar een inclusieve samenleving waarin individuen met groeistoornissen of dwerggroei worden erkend als uniek en waardevol. Het is cruciaal dat we stoppen met het belachelijk maken van individuen op basis van hun fysieke uiterlijk, vooral als het gaat om aangeboren aandoeningen waarover zij geen controle hebben. In plaats daarvan moeten we diversiteit vieren, erkennend dat individuen met groeistoornissen of dwerggroei ambities en dromen hebben, net als ieder ander.

Wij nodigen u uit om ons te vergezellen in onze inspanningen om deze negatieve stereotypen te bestrijden en te pleiten voor respect. Samen kunnen we de manier waarop individuen met groeistoornissen of dwerggroei worden gezien en behandeld revolutioneren, en een wereld creëren waarin gelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is.

Contact

Neem vandaag nog contact met ons op en ondersteun onze missie voor een meer inclusieve samenleving. E-mail: bestuur@bvkm.nl

Heeft u discriminatie ervaren, of bent u getuige geweest van discriminatie? Meld het hier: https://discriminatie.nl/ of https://www.mensenrechten.nl/

Geschreven door: Thibault Krommenhoek en Sophie Turner.