Sluit zoeken

Zoeken

voorzitter sportcommissie BVKM

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
 
Voorzitter Sportcommissie BVKM (gemiddeld 8 uur per maand, exclusief vergaderingen en sportevenementen)
 
Functie omschrijving:
 • Bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda op en roept bijeen
 • Zit de vergaderingen voor, zorgt dat ieders stem daarin gehoord wordt en dat besluiten zo worden genomen dat alle commissieleden zich daarin herkennen en taken evenwichtig over de leden worden verdeeld.
 • Is in staat de commissie naar buiten te vertegenwoordigen in overleggen binnen de BVKM en met derden; is in staat het woord te voeren namen de commissie, bijv. bij evenementen of richting pers.
 • Heeft een heldere visie op de taken van de sportcommissie en op de verdere ontwikkeling van sport voor kleine mensen, en is in staat die visie om te zetten in plannen en activiteiten die gedragen worden door de commissie en door de BVKM.
 • Is goed in organiseren en in het behouden van overzicht en bewaken van de grote lijnen binnen de uitgezette plannen.
 • Bewaakt, samen met de penningmeester van de BVKM en met de penningmeester van de sportcommissie, de voor sportactiviteiten beschikbare budgetten.
 • Ziet toe op tijdige uitvoering van de gemaakte afspraken, spoort en spreekt commissieleden aan bij het tijdig en correct uitvoeren van de gemaakte afspraken, en bewaakt de algemene voortgang en uitvoering van de gemaakte plannen.
 
Functie eisen:
De voorzitter is eerder de spin in het web dan de baas van de sportcommissie
 
 • Affiniteit met sport
 • Coördineren en leiding geven
 • Inspireren, je bent op de hoogte van eventueel nieuwe ontwikkelingen en weet deze uit te zetten binnen de commissie.
 • Samenwerken en delegeren.
 • Bemiddelen 
 • Goed communiceren
 • Representatie; je bent het aanspreekpunt voor de andere commissieleden en sporters
 • Vergadering organiseren en leiden
 • Netwerker.
 
Over de sportcommissie:
 
In 2011 is binnen de BVKM de sportcommissie opgericht. Doel van de sportcommissie is het bevorderen van sportmogelijkheden voor kleine mensen in het algemeen en voor de leden van de BVKM in het bijzonder.  
Daartoe ontplooit de sportcommissie onder meer de volgende activiteiten:
 • Organiseren van trainingen in diverse sporten, specifiek gericht op kleine mensen
 • Coördineren en faciliteren van deelname aan (algemene) sporttoernooien door (teams van) kleine mensen.
 • Organiseren van landelijke evenementen, gericht op sport, bewegen en ontmoeten, zoals de jaarlijkse Landelijke Sportdag voor kleine mensen en andere landelijke activiteiten zoals een poldersportdag, klimmen, gezamenlijk bijwonen van wedstrijden etc.
 • Coördineren en faciliteren van de deelname van een Team NL aan de World Dwarf Games en eventuele andere internationale sportwedstrijden. In dit kader kan het ook gaan om het toezien op het onderhouden van contacten met collega-organisaties in het buitenland.
 • Onderhouden van contacten met relevante sportclubs, sportorganisaties, fondsen, potentiële sponsors etc. die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van sport voor kleine mensen.
 • Het genereren van positieve publiciteit over sport voor en door kleine mensen.
 • Alle andere activiteiten die het sporten voor en door kleine mensen ten goede komen.
 
De sportcommissie richt zich primair op jongere leeftijden (vanaf ongeveer acht jaar tot ongeveer 30 jaar), maar stelt de activiteiten zo mogelijk ook open voor andere leeftijdsgroepen, of ondersteunt andere BVKM-commissies indien gewenst bij het organiseren van sportieve activiteiten voor andere leeftijdsgroepen.
 
Bij de activiteiten van de sportcommissie zoeken we naar evenwicht tussen het ‘willen winnen’ (voor die deelnemers voor wie competitie en het maximale in de sport uit zichzelf halen belangrijk is) en het ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ (voor die deelnemers voor wie het sociale element van sporten, maar ook het gewoon lekker bewegen en aan de eigen gezondheid werken voorop staat).
 
De activiteiten van de sportcommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de BVKM, waarmee de commissie dus regelmatig afstemming pleegt. De activiteiten staan open voor alle kleine mensen, maar deelname betekent in principe dat je lid bent of wordt van de BVKM. De sportactiviteiten worden gefinancierd binnen de algemene begroting van de BVKM, zo mogelijk aangevuld door sponsorgelden en incidenteel door eigen bijdragen van leden.
 
De sportcommissie vergadert ongeveer één keer in de twee tot drie maanden bij de leden thuis of op een centrale plek in het land. De commissie telt momenteel acht leden: vijf (deels jonge) BVKM-leden en een ouder.
 
Wil je meer informatie en/of ben je geïnteresseerd in de functie, neem dan contact op met sport@bvkm.nl
Logo BVKM
Logo ABNI

© 2018 BVKM